Wat falt der te winnen?


Yn 2017 sil der foar it earst echt wat te winnen wêze. Fansels krijt elke dielnimmer dy't de tocht foltôget in moai en seldsum krúske mar der binne noch folle mear pryskes te winnen.